За нас

error images

Съобщение

Управителният съвет на сдружение „Съюз на счетоводителите в България“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно изборно събрание на сдружението на 30.06.2017 г. в 10 ч. в София, УНСС – сградата на Института за следдипломно обучение, при следния дневен ред:

1. отчет на сдружение „Съюз на счетоводителите в България“ за периода 2013 – 30.04.2017 г.;

2. отчет на контролния съвет;

3. промени в устава на сдружението;

4. избор на ръководни органи на сдружението;

5. текущи.

 

 

Целта на ССБ е да укрепва и утвърждава професията на счетоводителя в съответствие със Закона за счетоводството и съобразно достиженията в това отношение в страните от Европейския съюз.

Основни задачи на сдружението са:

  • Обединяване на счетоводителите в България в борбата за по-висока репутация, всеобхватност и достоверност на счетоводствата, здрава финансова и отчетна дисциплина и пълно съответствие на годишните финансови отчети с изискванията на закона за счетоводството.
  • Оказване на съдействие на всички държавни и обществени органи и организации за ограничаване на корупцията и опазване на имуществата.
  • Усъвършенстване на методологията и организацията на счетоводството, включително чрез участие в Националния съвет по счетоводство.
  • Повишаване на професионалното равнище на счетоводителите.
  • Укрепване на обществения престиж на професията.
  • Развитие на международното сътрудничество в счетоводната област. 
Сдружение ССБ е организация за осъществяване на дейност в обществена полза!
 
Сдружение ССБ и клоновете му не формират и не разпределят печалба!